Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Regulamin TALENT SHOW

Organizatorem festiwalu „Discopolowanie”, którego częścią jest konkurs w formie „Talent-Show”, jest firma „Krysiak Polska”
 „Talent-Show” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się zespołów lub solistów, jeżeli odpowiadają oni wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
Szanse na uczestnictwo w konkursie mają te zespoły, które zgłosiły swój udział w konkursie.
W raz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie kandydat akceptuje zasady regulaminu.

Uczestnik konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w nim za pisemną zgodą i w towarzystwie rodzica lub innego opiekuna prawnego.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i ich rodziny związani z Organizatorem.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla muzyków amatorów.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu castingu do Programu, zwanego dalej „Regulaminem”.
 5. Każdy uczestnik castingu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć pod nim podpis, co oznacza akceptację zasad i warunków zawartych w Regulaminie.
Zasady konkursu
 1. Celem castingu jest wyłonienie artysty solowego lub grupy artystów w drodze konkursu polegającego na występnie muzycznym przed jury oraz publicznością zgromadzoną na festiwalu.
 2. Występ jest rejestrowany i może być transmitowany w całości lub we fragmentach w mediach
 3. W drodze castingu wyłonionych zostanie ok. 30 zespołów, które wezmą udział w etapach miejskich na których zaprezentują swoje umiejętności walcząc o przejście do finału.
 4. Na każdą z imprez zapraszana będzie określona przez organizatora liczba zespołów które zaprezentują swoje umiejętności przed Jury.
 5. Decyzje jury castingu są ostateczne i niepodważalne.
 6. W przypadku przejścia do finału, uczestnik castingu zobowiązany jest stawić się na każde wezwanie Organizatora we wskazane przez niego miejsce w celu przygotowań i realizacji Gali Finałowej. Uczestnik castingu jest również zobowiązany wziąć udział, w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora, w czynnościach związanych z realizacją programu.
 7. Organizator ma prawo wykorzystać zarówno występ konkursowy jak i wkład uczestnika w programie oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora. Powyższe uprawnienie przysługuje również w przypadku dyskwalifikacji lub eliminacji uczestnika castingu. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania występu oraz wkładu uczestnika castingu w Programie oraz materiałach reklamowych czy promocyjnych.
 9. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie.
 10. Organizator ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny.
 11. Uczestnik z tytułu uczestnictwa w castingu i Programie nie otrzymuje wynagrodzenia.
 12. Organizator może przerwać casting w dowolnej chwili, w szczególności w przypadku, gdy przeprowadzenie castingu stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (zakłócenia techniczne, zagrożenie życia lub zdrowia uczestników). W takim przypadku Organizator może podjąć decyzję o wznowieniu castingu w dowolnym momencie. Zapis ten dotyczy również sytuacji konieczności przełożenia terminu i miejsca przeprowadzenia castingu.
Finał
Finał konkursu „Talent-Show” odbędzie się we wrześniu właściwego roku.
Galę Finałową poprzedzają przygotowania skoordynowane przez Organizatora.
Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwyciężczynie zgodnie z niniejszym regulaminem. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydaci wyłonieni z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczeni do dalszych etapów konkursu.

Naruszenie warunków Regulaminu
 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnicy w szczególności zobowiązani są do:
  • pozostawania w trzeźwości przez cały czas trwania castingu, wszelkich prób związanych z castingiem oraz nagrań i zdjęć związanych z promocją festiwalu.
  • uczestniczenia w akcjach promocyjnych dotyczących festiwalu, w tym w zdjęciach, nagraniach i wywiadach.
  • nie używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  • nie reklamowania żadnych produktów, usług, firm itp.
 3. Każde naruszenie zasad Regulaminu będzie skutkowało obowiązkiem zapłacenia przez uczestnika kary umownej w wysokości 500 zł.
 4. Każdy uczestnik, który naruszy postanowienia Regulaminu, może zostać wykluczony od udziału w castingu lub konkursie bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.
Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika castingu oraz osoby trzecie.
W raz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie kandydaci oświadczają,
że zapoznali się z treścią Regulaminu konkursu do festiwalu „Discopolowanie” i przyjmują bez zastrzeżeń jego postanowienia.

W szczególności oświadczają, że:
 1. mają ukończone 16 lat,
 2. Żaden z członków ich najbliższej rodziny nie jest związany z Organizatorem
 3. Akceptuję warunki określone w Regulaminie; w przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu, niezależnie od konsekwencji w nim określonych, zobowiązuję się do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Równocześnie oświadcza, że poddaję się egzekucji odnośnie powyższych należności w terminie wskazanym przez Organizatora.
 4. Nie ujawni żadnych informacji o konkursie, w szczególności informacji o realizacji konkursu i festiwalu,
 5. Nie weźmie udziału w żadnej audycji telewizyjnej, radiowej, wywiadzie itp. dotyczącym mojego udziału w castingu konkursie lub programie bez pisemnej zgody Organizatora,
 6. Wyraża wolę uczestnictwa w castingu i festiwalu „DISCOpolowanie”, którego częścią jest konkurs w formie „Talent-Show”.banery boczne
banery boczne